2011. november 13., vasárnap

Carlo Collodi Pinokkió


7/
Dzsepettó hazatér, és saját reggelijét a bábunak adja

....akkor mesélem tovább...

Szegény Pinokkió szeme még tele volt álommal; még nem vette észre, hogy megégett a lába. Ahogy apja hangját meghallotta, ugrott volna máris a székről, hogy elhúzza a reteszt az ajtón; futni akart, de csak támolygott, kettőt-hármat botlott, és teljes hosszában elhasalt a földön. Akkora zajt csapott estében, akár egy zsák fakanál, ha lehajítják az ötödik emeletről.

- Nyiss ki már! - kiabálta Dzsepettó az utcán.

- Nem bírom, apám! - felelte sírva a bábu, és ide-oda hengergett a földön.

- Miért nem bírod?

- Mert megették a lábamat.

- Ki ette meg a lábadat?

- A macska - mondta Pinokkió, mert látta, hogy a macska unalmában éppen fadarabkákat pofozgat a padlón.

- Majd adok én neked macskát! - mérgelődött odakint Dzsepettó. - Egy-kettő, nyiss ki, mert megjárod!

- De ha mondom, hogy nem bírok talpra állni! Jaj nekem, jaj nekem, csúszhatom a térdemen életem fogytáig!

Dzsepettó azt hitte, ez a sok siránkozás megint csak valami turpisság, amivel a bábu föl akarja ültetni. Úgy gondolta, legjobb lesz, ha véget vet a tréfának; nagy nehezen fölhúzódzkodott, és az ablakon át lépett a szobába.

Nem is akarta sokat fecsérelni a szót, egyenesen a tettleges érveket akarta alkalmazni, de egyszeriben ellágyult a szíve, amint meglátta Pinokkiót lábatlanul, a földön hasalva. Ölbe vette, csókolgatta, simogatta, és nagy sóhajtozva kérdezte, miközben könnyek csorogtak az arcán:

- Pinokkió, lelkem, hát hogyan égett meg a lábad?

- Nem tudom, papa, de hidd el, pokolra való éjszaka volt, el nem felejtem, míg csak élek. Mennydörgött, villámlott, éhség is csikarta a gyomromat, a Szóló Tücsök pedig azt mondta: "Úgy kell neked, komisz kölyök, megérdemelted!" - és azt is mondta: "Nemcsak fabábu vagy, hanem fajankó is, ráadásul fafejű!" Erre én fogtam a fakalapácsot, mire ő meghalt, de ő volt a hibás, mert szavamra, nem akartam megölni, ami abból is nyilvánvaló, hogy rátettem a serpenyőt a parázsra, de egyszer csak kiugrott a csirke, és azt mondta: "A viszontlátásra, minden jót uraságodnak s mind az egész háznak!" - az éhség pedig nőttön-nőtt a gyomromban, és ennek lett a következménye, hogy a hálósipkás kis öreg leszólt az ablakból, hogy: "Gyere idébb, és tartsd a sapkádat!" - én pedig, nyakamban azzal a kancsó vízzel - mert egy darabka kenyeret kérni mégse szégyen, nem igaz? -, iszkoltam egyenest haza, és mert egyre marta a gyomromat az éhség, meg akartam egy kicsit melegedni, föltettem a lábamat a parázs fölé, mire te hazajöttél, én meg így találtam magamat, megégve, oda van a lábam, megmaradt az éhem, jaj, jaj, jaj!

És szegény Pinokkió olyan jajveszékelésben tört ki, hogy hét határba elhallatszott.

Dzsepettó az egész zagyva előadásból csak egyet értett: azt, hogy a bábu majd meghal éhen. Gyorsan előszedett három körtét a zsebéből.

- Ezt a három körtét szántam reggelimnek, de szívesen neked adom őket. Egyél csak, fiam, és váljék egészségedre!

- Ha azt akarod, hogy megegyem, előbb légy szíves, hámozd meg.

- Meghámozni? - ámuldozott Dzsepettó. - No, édes fiam, sose hittem volna, hogy ilyen finnyás vagy. Aki válogat, annak előbb-utóbb fölkopik az álla. Már gyerekkorában tanulja meg az ember, hogy mindent meg kell enni. Sose tudjuk, mi lesz; annyi baj érhet, annyi gond eshet ránk a világon.

- Szép, szép - bólogatott Pinokkió -, de én soha nem eszem hámozatlan gyümölcsöt. Nem állom a héját.

A jámbor Dzsepettó előhalászta a bicskáját, bámulatos béketűréssel meghámozta a három körtét, s a héját az asztal sarkára tette.

Pinokkió két falasra bekapta az első körtét. A csutkát el akarta hajítani. Dzsepettó azonban megfogta a karját.

- Ne dobd el! - mondta. - Hátha jó lesz még valamire.

- No, a csutkát aztán igazán nem eszem meg! - csattant föl Pinokkió.

- Nem lehessen tudni - felelte Dzsepettó nagy nyugalommal. - Sok minden megeshetik a világon.

Így aztán a három csutka se repült ki az ablakon. Odakerült mind a három az asztal sarkára, a héjkupac mellé.

Pinokkió megette, jobban mondva fölfalta a három körtét. Utána nagyot ásított.

- Még mindig éhes vagyok - mondta siránkozva.

- Mit adhatnék neked? - felelte az öreg. - Nincs már semmim.

- Semmid sincs? Igazán semmid sincs már?

- Semmi egyebem, mint ez a héj meg ez a három csutka.

- Sebaj! - mondta Pinokkió. - Ha nincs más, jó lesz a héj is.

Azzal majszolni kezdte, amit az előbb látni sem akart. Az első falathoz még fintorgott egy kicsit, a másodikhoz nem, a többit meg már olyan szaporán nyelte, hogy rövidesen mind megette, csutkástul. Akkor a hasára csapott, és elégedetten kijelentette:

- No, végre jóllaktam.

- Ugye, hogy igazam volt? - jegyezte meg Dzsepettó. - Ne legyen az ember se finnyás, se válogatós. Sose tudjuk, mi lesz; annyi baj érhet, annyi gond eshet ránk a világon.

8/

Dzsepettó új lábat farag Pinokkiónak. Eladja a zekéjét, ábécéskönyvet vásárol az árán

Alig verte el az éhét, Pinokkió máris morogni és nyafogni kezdett. Új lábat akart magának.

Dzsepettó azonban megbüntette a komiszságaiért: fél napon át hagyta, hadd siránkozzék, hadd jajgasson.

- Minek csinálnék új lábat neked? - mondta. - Hogy megint elszökjél hazulról?

- Dehogy szököm! - szipogta Pinokkió. - ígérem, hogy mától fogva jó leszek.

- Minden gyerek ezt mondja, ha akar valamit - mondta Dzsepettó.

- Ígérem, hogy iskolába fogok járni, és tisztességesen viselkedem.

- Minden gyerek ezt hajtogatja, ha akar valamit.

- De én nem vagyok olyan, mint a többiek. Én valamennyinél jobb vagyok, és mindig csak a színtiszta igazságot mondom, ígérem, papa, hogy tanulok valami mesterséget; támaszod és vigaszod leszek öreg napjaidra.

Dzsepettó fölöttébb zord képet vágott, de közben csupa könny volt a szeme, és sajgott a szíve a fájdalomtól, amiért ilyen szánalmas állapotban látja kedves csemetéjét. Nem is szólt többet; fogta a szerszámait, keresett két száraz ágat, és szorgosan munkához látott.

Egy óra sem telt bele, kész volt a két láb: két karcsú, nyurga, csupa ideg láb; nincs az a művész, aki szebbet bírt volna faragni. Akkor aztán így szólt:

- Csukd be a szemedet, és aludjál szépen.

Pinokkió lehunyta a szemét, és úgy tett, mintha aludnék. Dzsepettó egy kis enyvet olvasztott egy tojáshéjban, azzal ragasztotta oda a két lábat a helyére. Mégpedig olyan ügyesen, hogy halvány vonalka se látszott a ragasztásnál.

A bábu, mihelyt észrevette, hogy új lába van, leugrott az asztalról, ahová Dzsepettó fektette, és elkezdett táncolni, bucskázni, cigánykerekezni, mintha megbolondult volna örömében.

- Hogy megháláljam a hozzám való jóságodat - mondta az öregnek -, most mindjárt iskolába akarok menni.

- Derék gyerek vagy!

- Hanem ahhoz valami ruha kellene.

Csakhogy Dzsepettó szegény volt, mint a templom egere, nem volt egy árva fityingje sem, amiből ruhát vehetett volna a bábunak. Csinált hát neki ruhát tarka papirosból, cipőt fakéregből, sapkát kenyérbélből.

Pinokkió nyomban odaszaladt a mosdótálhoz, annak a vizében nézegette magát. Tetszett neki a tükörképe, mert páváskodva kijelentette:

- Meg kell adni, úribb képem már nem is lehetne.

- Nem a ruha teszi ám az embert - mondta Dzsepettó -, hanem a tiszta ruha.

- Az lehet - felelte Pinokkió. - De valami még hiányzik hozzá, hogy iskolába mehessek. Mégpedig a legfontosabb.

- Ugyan mi?

- Hát az ábécéskönyv.

- Igazad van. De hogyan szerezzünk?

- Mi sem egyszerűbb. Az ember bemegy a könyvesboltba, és vesz.

- És a pénzt honnét veszi hozzá?

- Nekem nincs.

- Nekem sincs - mondta a jó öreg szomorúan. Erre elszomorodott Pinokkió is, bármilyen vidám fickó volt egyébként; mert az ínséget, ha igazi ínség, a gyerek is megérti.

- Várjunk csak! - kiáltott föl hirtelen Dzsepettó, és talpra ugrott. Belebújt az ócska pargetzekéjébe, és kiszaladt a házból.

Nemsokára visszajött; hozta nagy örömmel csemetéjének az ábécéskönyvet, a zekéje azonban nem volt sehol. Úgy jött meg, ingujjban, pedig odakint szitált a hó.

- Hol a zekéd, papa? - kérdezte Pinokkió.

- Eladtam.

- Miért?

- Nagyon melegem volt benne.

Pinokkió nyomban megértette a dolgot. Hálásan az öreg nyakába ugrott, és összevissza csókolta.


9/
Pinokkió eladja az ábécéskönyvet, hogy elmehessen a bábszínházba

Mihelyt elállt a havazás, Pinokkió hóna alá vágta a vadonatúj ábécéskönyvét, és útnak indult az iskolába. Útközben ábrándozni kezdett, csak úgy kergették egymást a szebbnél szebb káprázatok a fejében.

Azt mondta magában:

"Ma megtanulok olvasni az iskolában. Holnap megtanulok írni, holnapután számolni. Amilyen elmés vagyok, egykettőre sok pénzt fogok keresni; mindjárt az első keresetemből gyönyörű posztózekét csináltatok a papámnak. Dehogyis posztót! Aranyból, ezüstből lesz, gyémántgombokkal. Ennyit igazán megérdemel tőlem; ingre vetkezett a rút hidegben, csak hogy nekem könyvet vehessen és taníttathasson. Milyen áldozatot meg nem hoz egy apa a gyerekéért!"

Így tűnődött, így elmélkedett; de egyszerre mit hallott? Sípszót, dobszót, dudaszót a messzeségben. Ti-ti-ti, tu-tu-tu, zum-zum-zum...

Megállt, fülelni kezdett. Hosszú keresztút nyílt a közelben, annak a végéből hallatszott a muzsika. Az út a tengerpartra vezetett, egy kis faluba.

"Miféle zenebona lehet ez? Kár, hogy iskolába kell mennem, különben..."

Csak állt ott habozva, zavartan; pedig hát mindenképpen dönteni kellett, mitévő legyen: az iskolába menjen-e, vagy amoda, a dudaszóhoz?

"Ma inkább dudát hallgatok, iskolába majd holnap megyek - gondolta. - Nem szalad el az az iskola."

Nekivágott a keresztútnak, és futásnak eredt. Minél tovább futott, annál tisztábban hallotta a sípszót, dobszót, dudaszót: ti-ti-tu-tu-zum-zum-zum.

Csakhamar egy térre ért. Tele volt néppel a tér; közepén bódé, fából, ponyvából, tarkára festve. Abba tolongott befelé a rengeteg nép.

- Miféle bódé ez? - kérdezte Pinokkió egy falubéli fiútól.

- Olvasd el a plakátot, abból megtudod - felelte a fiú.

- Elolvasnám, ha tudnám, csak az a baj, hogy nem tudok olvasni.

- Szép kis tinó vagy, mondhatom! Hát akkor elolvasom neked én. Azon a plakáton tűzvörös betűkkel ez áll: Nagy Bábszínház.

- És régen megkezdték már?

- Most kezdik.

- Mennyi a bemenet?

- Négy krajcár.

- Nem adnál kölcsön négy krajcárt holnapig?

- Adni adnék - felelte a fiú -, csakhogy nem éppen ma.

- Eladom neked négy krajcárért a kiskabátomat.

- Sokra megyek egy tarka papírkabáttal! Ha megázom benne, le se kaparom többet a hátamról.

- Akarod inkább a cipőmet?

- Hogy begyújtsak vele?

- Hát a sapkámért mit adnál?

- Egy kenyérbél sapka! Még lerágnák a fejemről az egerek!

Pinokkió topogott, feszengett; már-már kibökte a végső ajánlatot, aztán mégse merte, aztán mégis kibökte:

- Az ábécéskönyvemért se adnál négy krajcárt?

Hanem annak a fiúnak jóval több esze volt, mint Pinokkiónak.

- Gyerek gyerektől nem vásárol - mondta, és hátat fordított.

De volt ott a közelükben egy ószeres, az nyomban jelentkezett.

- Négy krajcárért megveszem! - kiáltotta.

Máris számolta a pénzt, máris vitte a könyvet. Szegény Dzsepettó közben ingujjban didergett, csak azért, hogy ábécéskönyve legyen a csemetéjének!

...mondjam tovább ?...

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...